مجتمع مسکونی آبان

مجتمع مسکونی آبان

حوزه فعالیت : مسکونی

نام کارفرما : بخش خصوصی

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا:15000 مترمربع


Image title