مجتمع اقامتی – تفریحی چابهار

مجتمع اقامتی – تفریحی چابهار

حوزه فعالیت : گردشگری و آماده سازی  

نام کارفرما :  سازمان منطقه آزاد چابهار

محل پروژه : منطقه آزاد چابهار

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی


Image title