طراحی سایت دانشگاه هیدج

طراحی سایت دانشگاه هیدج

حوزه فعالیت : آموزشی، آماده سازی

نام کارفرما :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

محل پروژه : شهرستان هیدج

خدمات انجام شده  : طراحی تفضیلی

متراژ زیربنا: 500000 مترمربع

Image title