طراحی دپوی تعمیراتی لکوموتیوها در گارمانوری قمطراحی دپوی تعمیراتی لکوموتیوها در گارمانوری قم

حوزه فعالیت : صنعتی

نام کارفرما :  اداره کل نیروی کشش

محل پروژه : شهرستان قم

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی