طراحی سالن های تزریق


طراحی سالن های تزریق

حوزه فعالیت : صنعتی

نام کارفرما :  شرکت به صبا

محل پروژه : شهرستان جاجرود

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی