پروژه فولاد هرمزگان


پروژه فولاد هرمزگان

حوزه فعالیت : صنعتی

نام کارفرما :  شرکت فولاد پایا

محل پروژه : شهرستان اهواز

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی