طراحی کارخانه پاک شوما


طراحی کارخانه پاک شوما

حوزه فعالیت : صنعتی

نام کارفرما :  شرکت پاک شوما  

محل پروژه : شهرک صنعتی محمودآباد قم 

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 104000 مترمربع