طراحی ساختمان سازمان مرکزی

طراحی ساختمان سازمان مرکزی

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه حضرت معصومه (س)

محل پروژه : شهرستان قم

خدمات انجام شده  :   طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا:2000 مترمربع

Image title