طراحی ساختمان بوفه دانشگاه شاهد


طراحی ساختمان بوفه دانشگاه شاهد

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه شاهد

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفصیلی

متراژ زیربنا: 500مترمربع

Image title