مطالعات و طرح بهسازی بیش از 12 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 12 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل

محل پروژه : شهرستان اردبیل

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 23000 مترمربع

Image title