بهسازی لرزه ای پل قدیم کرج (پل مهندس حامی )

بهسازی لرزه ای پل قدیم کرج (پل مهندس حامی )

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما :  شهرداری کرج

محل پروژه : شهرستان کرج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 11000مترمربع

Image title