مطالعات و طرح بهسازی بیش از 7 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 7 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس تهران

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 12000مترمربع

Image title